Covid-19 ökar behovet av Orexos behandlingar i USA

I spåren av covid-19, med nedstängningar av samhällen och social distansering, har den amerikanska opioidkrisen förvärrats. Under 2021 dog rekordmånga av en opioidöverdos och behandlingsbehovet har aldrig varit större. Sedan 2013 är Orexo etablerat i USA med en egen säljkår som dagligen träffar läkare, kliniker och mindre sjukhus som behandlar patienter som lider av opioidberoende.

Stort behandlingsbehov

Drogmissbruket i världen fortsätter breda ut sig. Närmare 300 miljoner människor använder droger1. Opioider orsakar störst skada och står för majoriteten av de drogrelaterade dödsfallen2. Problemet med opioidmissbruk är överlägset störst i USA, där cirka en femtedel av dem som är beroende av opioider lever3. En stark ökning av förskrivningen av smärtstillande opioider under drygt två årtionden är den främsta orsaken till att det idag finns uppskattningsvis 10 miljoner människor i USA som missbrukar opioider4. Cirka 4 miljoner anses vara i behov av behandling5. Av dessa får cirka 1,5 miljoner läkemedelsassisterad behandling (LARObehandling, kallad MAT i USA)6, där den vanligaste behandlingsformen är buprenorfin/naloxon.

Fentanyl breder ut sig i USA och förklarar ökningen av dödliga överdoser

Covid-19 pandemin, med nedstängningar av samhällen och social distansering, har fått opioidkrisen i USA att accelerera. Enligt senast tillgänglig årsstatistik har antalet döda i överdoser passerat 100 000⁷, och är idag en av de vanligaste dödorsakerna i USA för människor under 50 år. 76 procent av de som dör av överdoser har missbrukat opioider⁸, framför allt syntetiska opioider, såsom fentanyl. Tillgången till fentanyl siger allt snabbare i USA som en effekt av kraftigt utökad illegal produktion i Mexiko.

Stor ekonomisk påverkan på det amerikanska samhället

Ur ett ekonomiskt perspektiv är opioidmissbruket ett omfattande problem. Förutom förluster i liv och minskad livskvalitet är stora kostnader förknippade med lägre produktivitet samt ökade kostnader för hälso- och kriminalvård. I USA kostar opioidkrisen det amerikanska samhället stora belopp. Kostnaderna fortsätter dessutom stiga, vilket kan förklaras av att dödssiffran växt på senare år och för tidig död innebär en större samhällskostnad.

Buprenorfin/naloxon-marknaden i USA

Marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon växte med 8 procent 2021. En inbromsning från rekordhöga 15 procent 2020. En utveckling som förklaras av höga jämförelsetal under 2020 på grund av covid-19, men också av en kombination av att patienter i större grad inte sökt vård när samhällen stängts ned och att läkare haft allt svårare att behandla fler patienter. Tillväxten under 2021 ägde framför allt rum inom det största betalarsegmentet Public, vilket avser offentligt finansierad vård som består av de stora läkemedelsplanerna Managed Medicaid, FFS Medicaid och Medicare Part D. Vård som finansieras via privata försäkringar som är tecknade av arbetsgivare, det vill säga betalarsegmentet Commercial, växte i en långsammare takt i jämförelse med det tidigare nämnda betalarsegmentet. Generikas andel av marknaden fortsätter att dominera och det gäller särskilt i den offentligt finansierade vården där priskonkurrensen är hög9.

1 World Drug Report
2 World Health Organization
3 World Drug Report
4 Substance Abuce and Mental Health Services Administration
5 Clarion Healthcare
6 Substance Abuce and Mental Health Services Administration
7 Center of Disease Control, predicted numbers as of June 2021
8 Center of Disease Control, predicted numbers as of June 2021
9 Generika på Suboxone® film och tabletter samt på Subutex® tabletter

Digitala behandlingar en begynnande marknad med stor potential

I strävan efter att bredda verksamheten har Orexo börjat arbeta med evidensbaserade digitala terapier. Startskottet var utvecklingen av MODIA™, som möter ett stort identifierat behov av psykosocial rådgivning vid medicinsk behandling av opioidberoende patienter. Marknaden för digitala behandlingar är i en tidig fas och under 2021 togs flera viktiga steg för att underlätta subventionering av denna nya banbrytande behandlingsform.

Marknad i tidig fas men tydligare subventionsvägar driver på tillväxt på kort sikt

Digital hälsa innebär digitalisering av tjänster för att förebygga och hantera kliniska besvär och sjukdomar mer effektivt. Med hjälp av digital teknik kan patientresultat förbättras och hälsooch sjukvårdskostnaderna minska avsevärt. Sektorn har växt kraftigt de senaste åren och covid-19 har ökat dess framfart ytterligare. Digitala behandlingar är en del inom digital hälsa och marknaden för behandling av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar med dessa nya innovativa lösningar befinner sig i en tidig fas.

I takt med ökad kunskap kring produkterna och att tydligare subventionsvägar etableras förutspås marknaden växa kraftigt. Under 2021 nåddes flera viktiga milstolpar som från och med 2023 kommer underlätta för försäkringsbolag och sjukvårdsprogram, såsom Medicaid och Medicare, att subventionera digitala terapier inom området psykisk ohälsa. Den globala marknaden för digitala behandlingar, vilken inkluderar samtliga terapiområden, förväntas väntas visa en genomsnittlig årlig tillväxt på 30 procent och uppgå till USD 13 miljarder 20261.

Underliggande drivkrafter för långsiktig tillväxt

A. Åldrande befolkning och skyhöga kostnader tvingar vårdgivarna att ompröva hur man kan leverera hälso och sjukvård för att öka effektivitet och värde.

B. Patienterna vill ses som konsumenter och kräver holistiska och individanpassade behandlingar med tillgång dygnet runt alla dagar i veckan.

C. Covid-19 har ytterligare drivit på den pågående tekniska revolutionen och användningen av telemedicin är omfattande.

D. Leverantörer kommer att belönas baserat på förmågan att tillföra patientvärde. Att analysera Real World-data banar väg för effektiv resursallokering.

1 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-therapeutics-market-51646724.html 

Globala drivkrafter ökar missbruket av opioider och andra droger

Senaste decenniets kraftiga ökning av receptbelagda smärt­ stillande läkemedel har fått allt fler amerikaner att missbruka opioider. Utvecklingen bottnar också i starka underliggande globala drivkrafter som sträcker sig bortom tablettmissbruk och som fått utbudet och missbruket av opioider och andra droger att öka lavinartat.

Socialt utanförskap och psykisk ohälsa

Utvecklade länder har ofta ha en större andel drogkonsumtion. Individer med högre socioekonomisk status tenderar introducera men också underlätta en etablering av olaglig droganvändning1. Inom dessa samhällen är det däremot socialt och ekonomiskt utsatta människor som oftast utvecklar ett beroende eller får fysiska alternativt psykiska nedsättningar relaterat till sitt missbruk. Människor som lever i samhällets utkant vars liv präglas av långtidsarbetslöshet, utanförskap och krossade livsdrömmar är ofta en grogrund för ett utbrett beroende av droger.

Migration

Flyktingströmmar kan ha ett inflytande på användningen av droger. Människor som varit på flykt undan krigshärdar och konflikter lever ofta under svåra omständigheter och saknar ofta socialt skyddsnät. Studier visar att människor som lider av posttraumatisk stress och depressioner löper en ökad risk för att introduceras till droger. Att befinna sig på flykt innebär också en ökad utsatthet för nya droger2

Trafficking

Droghandel

With the spread of globalization, trade barriers have been removed, thus promoting world trade. At the same time, the ability of illegal drug cartels to reach out to more markets has been facilitated, which has led to drug trafficking growing. Increased efficiency of distribution channels and increased competition have also generally led to the lowering of drug prices among users.

Människohandel

Efter droger och vapen är människohandel världens tredje största och mest lönsamma organiserade brottslighet. 2012 uppskattade International Labour Organization (ILO) att 21 miljoner människor var offer för illegal handel.3 Den här typen av brottslighet är en av de mest lönsamma, växer snabbast och har en stark koppling till drogmissbruk.4

Illegal läkemedelsindustri

För att minska risken för olaga spridning och missbruk är marknaden för narkotikaklassade läkemedel hårt reglerad. Samtidigt uppskattas mer än 5,5 miljarder människor varje år ha mycket liten eller ingen tillgång alls till narkotikaklassade läkemedel för behandling av måttlig eller svår smärta.5 Utvecklingen är en av flera orsaker till den illegala läkemedelsindustrins starka framfart vilket ytterligare ökar risken för missbruk.

1 World Drug Report 2016
World Drug Report 2016
3 International Labour Organization http://www.ilo.org/global/topics/ forced-labour/lang--en/index.htm
4 U-fold, Uppsala Universitet
5 World Drug Report 2016