Opioidberoende är en behandlingsbar kronisk sjukdom

Opioidberoende är en kronisk sjukdom, förenadmed flera komorbiditeter, vilka ofta kräver behandling under patientens hela livstid. Även om fokus ökat på att förbättra vården för patienterna, liksom att ta till åtgärder för att bekämpa opioidkrisen i USA, finns det fortfarande ett akut behov av mer effektiva behandlingar som täcker alla faser av opioidmissbruk och beroende.

Opioidberoende är en kronisk sjukdom som ofta kräver livslång behandling. Orsakerna till beroende är många. Genetiska faktorer anses svara för cirka 50 procent av individens känslighet för att utveckla ett beroendeframkallande beteende1 Miljöfaktorer som stress och exponering för den beroendeframkallande substansen spelar också roll för utvecklandet av opioidberoende.2

Beroende kan drabba vem som helst

I USA förekommer missbruk av opioider i alla befolkningsgrupper, oavsett kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk tillhörighet. En av grundorsakerna till opioidberoende, och till den opioidkris som blivit en konsekvens i USA, är förskrivningen av opioidbaserade smärtstillande läkemedel som oxikodon och kodein, som ofta förskrivs för att lindra smärta i samband med behandling av till exempel

  • tandvärk och tandbehandlingar
  • skador
  • operationer
  • kroniska sjukdomar som cancer

Många patienter är först inte medvetna om de starkt beroendeframkallande egenskaperna hos receptförskrivna opioider, eller de allvarliga konsekvenserna av långvarigt bruk av opioider. Cirka 8-12 procent av patienterna som förskrivs opioider för smärta under en längre tid utvecklar ett beroende.3 Tecknen och symptomen på beroende kan vara fysiska, beteendemässiga och psykiska och är ofta kopplade till ångestattacker, humörsvängningar, illamående och depressioner. De påverkar också individens förmåga att arbeta och upprätthålla relationer. Det är inte ovanligt att dessa patienter tar till okonventionella sätt att komma över opioider, till exempel på den svarta marknaden.

Livet som opioidberoende

Patienter med opioidberoende måste säkerställa en konstant användning av opioider eftersom de kan uppleva abstinens- symtom redan några timmar efter den senaste dosen. Symtomen kan till exempel vara begär, ångest och sömn- problem och kan påverka personens förmåga att arbeta och upprätthålla relationer med familj och vänner. Det är inte ovanligt att dessa patienter tar till okonventionella sätt att komma över opioider, till exempel på den svarta marknaden.

Vägen till överdos

Tyvärr har insatser som gjorts för att begränsa tillgången till receptbelagda opioider lett till att patienter har använt sig av heroin och starkare syntetiska opioider som fentanyl , vilket leder till en ökad risk för dödliga överdoser. Dödsfall relaterade till opioidöverdoser har blivit den vanligaste dödsorsaken bland amerikaner under 50 års ålder4. Under 2017 dog mer än 70 000 amerikaner av överdoser, till största delen orsakade av opioider5.

Beroende kan behandlas

Opioidberoende är en behandlingsbar sjukdom. På grund av sjukdomens kroniska natur och långsiktiga återverkningar varierar behandlingseffekten mellan patienter. Läkemedelsassisterad behandling (LARO-behandling) är den vanligaste formen och är baserad på buprenorfin, metadon eller naltrexon. I USA är den vanligaste behandlingen buprenorfin/naloxon, som kan tas under tungan i form av en tablett eller en film, ofta kombinerad med beteenderådgivning och psykologiskt stöd.

1 Addiction and Recovery
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898681/
3 Clarion Healthcare, Orexo Capital Markets Day
4 Drug Policy Alliance
5 Center for Disease Control

International Overdose Awareness Day

International Overdose Awareness Day

31 AUGUSTI 2020 - Det glädjer oss att meddela vårt stöd till International Overdose Awareness Day som inträffar idag och som lyfter fram det fortsatta behovet av ett ökande medvetande kring överdoser och beroende. För att veta mer om vårt huvudterapiområde läs via nedan länk:

Nästa generations teknologier

Nästa generations teknologier

En ambition är att utveckla innovativa teknologier för både orala, subliguala och intranasala läkedelsformuleringar. Flera viktiga steg har tagits för att utveckla plattformar för nya produkter som kan erbjudas patienter världen över.