Kompetensutveckling

Medarbetarnas kompetens är en avgörande framgångsfaktor. 12 procent av medarbetarna har doktorsexamen och 81 procent har annan akademisk examen. Cirka 21 procent av de anställda arbetar inom forskning och utveckling. Alla anställda på Orexo har individuella utvecklingsplaner och mål.

Medarbetarnas kompetens är en avgörande framgångsfaktor

Företagskultur och kärnvärden

Under 2016 har flera gemensamma aktiviteter anordnats för personalen. Bland annat har medarbetarna deltagit i ett seminarium om hur opioidberoende patienter i Sverige behandlas idag och historiskt. En workshop har också genomförts för att stimulera till positivt tänkande och att lära av värdet att lyssna på och förstå andra människor.

Syftet med aktiviteterna är att ytterligare stärka kunskapen kring Orexos kärnvärden:

  • kundfokus
  • engagemang
  • flexibilitet
  • enkelhet

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöprogrammet samordnas av företagets skyddskommitté samt av skyddsombud utsedda av medarbetarna. Risker i arbetsmiljön utvärderas regelbundet. Eventuella incidenter och olycksfall följs upp och lämpliga åtgärder vidtas. Medarbetarna utbildas kontinuerligt i hälso- och säkerhetsfrågor.

Medarbetarnas hälsa

Orexo ska vara en frisk och säker arbetsplats. Våra medarbetare omfattas av en privat sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkring. Förutom snabb tillgång till vård och rehabilitering ingår en förebyggande del i försäkringen. Orexo ger också bidrag till friskvårdsträning och ergonomiska lösningar för ökad hälsa. Under året har företaget gjort en utbildningsinsats inom området och alla chefer och skyddsombud har utbildats inom psykosocial arbetsmiljö. Under 2016 ökade sjukfrånvaron från 1,9 procent (2015) till 4,0 procent (2016). Trots ökningen anses nivån, i jämförelse med andra bolag, ligga på en normal nivå.

Våra anställda berättar

Våra anställda berättar

Anna Weslien, Supply Chain Manager, är mitt uppe i ett projekt som ska effektivisera Orexos globala vaurförsörjningskedja. Vi har ställt fem snabba frågor till Anna om hennes position på Orexo. 

Innovation är hjärtat i det vi gör

Innovation är hjärtat i det vi gör

Orexos utveckling sedan start har byggts på innovationer. Även idag är innovationer kärnan i arbetet med att ta fram nya produkter.