Opioidkrisen


Globalt beräknas endast 1 av 6 personer med beroendeproblematik få behandling

Bruk av droger och drogberoende är en utmaning för hälso­ vårdssystemen världen över och problematiken erkänns även av Förenta Nationerna genom att förebyggande och behand­ lande av missbruk är ett specifikt delmål bland de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Många länder klarar fortfarande inte av att tillhandahålla adekvat behandling för att kunna minska skador från bruk av droger och endast fyra länder världen över anses ha en tillräckligt hög nivå på sin substitutionsbehandling och sitt nål­ och sprututbytesprogram. Resultatet av detta är att bara en av sex personer världen över med beroendeproblematik får behandling för sitt medicinska tillstånd1.

USA är en stor och snabbt växande marknad för opioid­ beroende och Orexo har en stor närvaro i landet. Opioid­ krisens ekonomiska börda för samhället uppskattas för år 2015 till 504,0 miljarder dollar2 och drygt 70 200 dödsfall under 2017 kunde härledas till överdosering av narkotika3.

Det finns idag ett brett politiskt stöd för utveckling och finansiering av åtgärder som kan stävja utvecklingen och ta itu med bristen på tillgång till behandling. I och med presidentens undertecknande av ”Support for Patients and Communities Act” i oktober 2018, finns det också stöd i lag för många av de förbättringar som efterfrågats.

Orexos huvudsakliga terapiområde är idag behandling av opioidberoende och sedan läkemedlet Zubsolv® lansera­ des i USA har en viktig prioritet varit att göra behandling tillgänglig för fler människor. På senare tid har Orexo även investerat i en bred utvecklingsportfölj som hanterar alltifrån förebyggande åtgärder till behandling av opioidberoende. Under förutsättning att utvecklingsprojekten löper enligt plan ser företaget en möjlighet att rädda liv genom behand­ling av överdoser och ge förskrivare fler alternativ inom substitutionsbehandling samt att kunna ersätta opioider vid behandling av vissa akuta smärttillstånd och därigenom minimera risken för att utveckla missbruk.

1) World Drug Report 2018
2) The Council of Economic Advisers, The Underestimated Cost of the Opioid Crisis
3) https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm