Människa och samhälle


Orexos arbete med att skapa mervärde for patienter och andra intressenter samt att förbättra tillgången till effektiva och högkvalitativa läkemedel har en positiv inverkan på flera hållbarhetsaspekter

De globala målen för hållbar utveckling #3 - Hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 globala målen antogs av Förenta Nationernas medlemsländer år 2015. Målen har som syfte att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Hållbarhetsmål nummer 3 och dess delmål 3.5 har en speciell betydelse för oss. Målet ska säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Delmålet syftar till starka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Genom vår uppförandekod stödjer vi FN:s Internationella regelverk for mänskliga rättigheter och den Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet. De främsta riskerna för överträdelser av principerna ligger dock i försörjningskedjan utanför vår direkta kontroll. Inom området mänskliga rättigheter arbetar vi därför främst med att identifiera och reducera risker i samarbete med våra underleverantörer.

LÄS MER OM VÅR KOD FÖR LEVERANTÖRSSTYRNING

Inom ramen för det övergripande hållbarhetsarbetet fokuserar vi vårt miljöarbete på produktutveckling och varuförsörjning samt kemikaliehantering. Vi fortsätter att minska miljöpåverkan från verksamheten och produkterna genom att öka energieffektivitet, minska förbrukning av material, förbättra avfallshantering och genom att hålla utsläpp av läkemedelssubstanser på låga nivåer. För att minska antalet affärsresor, uppmuntrar vi till möten via telefon eller webb.

För att säkerställa att företaget följer de lagar, regler, förordningar och krav som finns inom miljöområdet samt säkerställa att det finns en tillfredsställande egenkontroll, har vi ett miljöledningssystem. Systemet bygger på ISO 14001, men det finns för närvarande inga planer på att certifiera systemet i enlighet med denna standard. En miljögrupp med representanter från olika delar av bolaget ansvarar för att miljöarbetet övervakas och kontinuerligt förbättras samt att medarbetarna får relevant miljöutbildning och information.

Vi har ett nästan hundratal anställda relativt jämnt fördelat mellan Sverige och USA. Som företag med rötter i Sverige och ett dotterbolag i ett annat industrialiserat land är grundläggande arbetsrättsliga frågor som avskaffande av barnarbete, föreningsfrihet och eliminering av tvångsarbete relativt välutvecklade både ur ett affärsetiskt perspektiv och ur ett lagstiftande perspektiv. Vi är emellertid medvetna om de utmaningar som finns både lokalt och globalt med ojämlika arbetsplatser och arbetsrelaterad ohälsa.

Genom vår uppförandekod fördömer Orexo alla former av trakasserier och diskriminering, inklusive sådana egenskaper som skyddas av gällande lagar och förordningar. För att driva igenom detta uttalande underhåller vi en plan för likabehandlande som uppdateras med en jämn frekvens.

En erkänd risk för företag inom hälsovårdssektorn är oetiska affärer och bristande efterlevnad av reglering som omfattar interaktion med personal och andra företrädare från hälsovårdssektorn. Lagstiftningen är omfattande inom området, inte minst i USA med lagen Physician Payments Sunshine Act som exempel, där alla utgifter som uppstått i samband med interaktion med hälsovårdsrepresentanter måste sammanställas och rapporteras till myndighet. För att komplettera lagstiftningen och för att förtydliga internt och externt vilka värderingar som ska genomsyra våra affärer har vi etablerat lokala och globala policyprogram.