Om den pivotala studien av modia™

Den pivotala, randomiserade öppna parallellgruppsstudien kommer att utvärdera om användningen av modia™ i kombination med behandling med sublingual buprenorfin/naloxon läkemedel är överlägsen jämfört med enbart behandling med sublingualt buprenorfin/naloxon läkemedel för att minska otillåten opioidanvändning. Studien är utformad för att inkludera uppskattningsvis 400 deltagare i åldern mellan 18 och 65 år runt om i USA som frivilligt söker behandling för dokumenterat opioidberoende, måttlig till svår sådan. Deltagarna kommer att utvärderas under 24 veckor, inklusive en screeningperiod då de stabiliseras på buprenorfin/ naloxon, med ett primärt effektmått definierat som att personen har ≥80 procent negativa urinprov för opioider och negativa självrapporter för otillåten opioidanvändning under studieperioden.