OX51 – förebyggande av akuta smärtepisoder


OX51 är en ny sublingual formulering innehållande alfentanil. Projektet har utvecklats för att möta den snabbt växande efterfrågan på effektiv smärtlindring under kortvariga kirurgiska och diagnostiska ingrepp, samt vid ambulans- och intensivvård. En fas II-studie i patienter som genomgick prostatabiopsi-provtagning har slutförts med lovande resultat, vilket stöder fortsatt utveckling av produkten.

OX51 bedöms ha en betydande kommersiell potential och Orexo ämnar identifiera lämplig partner för kliniska fas III-studier och kommersialisering i valda geografiska områden.

Nya formuleringsteknologier

OX382 - oral formulering
För många aktiva läkemedelssubstanser finns det stora utmaningar avseende oral (för nedsväljning) administration. Ofullständig upplösning i mag-tarmkanalen, dåligt tarmupptag samt omfattande nedbrytning utgör exempel på egenskaper som begränsar ett läkemedels biotillgänglighet och därigenom leder till att läkemedlet inte uppnår optimal effekt om det tas oralt. Orexo utvecklar för närvarande en ny formuleringsteknologi med syfte att övervinna nämnda utmaningar och i framtiden möjliggöra oral administrering också av dessa läkemedel. Ett flertal spännande aktiva läkemedelssubstanser har hittills identifierats som lovande kandidater lämpade för denna teknologi.

Under andra kvartalet 2017 gjordes djurstudier på råttor av de första aktiva substanserna och utfallet föll väl ut och inom sex till nio månader räknar vi med att projektet tas in i klinisk fas 1. Resultat från den studien väntas första halvåret 2018.

Andra generationens sublinguala formuleringsteknologi
Orexo utvecklar för närvarande den andra generationens sublinguala formuleringsteknologi. Syftet är att ytterligare förfina och förbättra teknologin för sublingual administrering av läkemedel för att därigenom möjliggöra formuleringsutveckling av nya aktiva läkemedelssubstanser, som i dagsläget inte är möjliga att administrera sublingualt. Ett flertal intressanta aktiva läkemedelssubstanser har hittills identifierats som kandidater för denna teknologi.