Orexo har utvecklat fyra läkemedel. Från idé till marknad. Ambitionen är att fortsätta utveckla och kommersialisera läkemedel som erbjuder betydande medicinska fördelar och som möter stora medicinska behov. Orexos utvecklingsarbete följer tre separata strategier:

  1. Orexo arbetar med tre interna utvecklingsprojekt. Målet med dessa är att bredda bolagets kommersiella plattform och erbjuda ett brett utbud av behandlingsalternativ för patienter som är beroende av opioider. På marknaden är synergierna med Zubsolv och Orexos nuvarande kommersiella plattform omfattande. Detta genom att de öppnar upp för nya kommersiella möjligheter och en ökad vinsttillväxt. Projektet som avancerat längst av de tre är OX382 som är en sväljbar formulering av buprenorfin, vilket ger Orexo en möjlighet att komma först ut på marknaden med ett läkemedel med tydliga fördelar i jämförelse med dagens behandlingsalternativ.

  2. Vid utveckling av projekt som på sikt inte direkt passar in i Orexos nuvarande amerikanska kommersiella plattform, såsom Zubsolv® utanför USA, OX-CLI, OX-MPI och OX51, är strategin att arbeta tillsammans med partners som har bättre kännedom om sjukdomsområdet och olika geografiska marknader samt har mer kapacitet att driva projektets utveckling framåt.

  3. Några av våra utvecklingsplattformar kan användas för ett brett spektrum av möjliga läkemedelssubstanser. Orexo testar kontinuerligt API:er som skulle kunna användas i några av plattformarna även om dessa inte har något direkt samband med inriktningen i vår kommersiella verksamhet. I dessa fall är strategin att ansvara för den tidiga utvecklingen och därefter inleda samarbete med potentiella partners.

Zubsolv Europa - opioidberoende

I kv 3 2017 lämnade den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, ett positivt utlåtande för behandling av opioidberoende med Zubsolv. EU kommissionen granskar nu utlåtandet från CHMP och ett slutligt besked väntas i kv 4, 2017. Orexo har tillsammans med Mundipharma, och dess nätverk av oberoende associerade företag, som förvärvade rättigheterna till Zubsolv utanför USA, arbetat med att färdigställa den regulatoriska ansökan som lämnades till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i oktober 2016. Ansökan är baserad på data från en bioekvivalensstudie, tidigare genomförda farmakokinetikstudier och Orexos omfattande kliniska program, som omfattar data från mer än 1 000 opioidberoende patienter.  

Beroende på subventionering i olika länder, förväntas lanseringen av Zubsolv i Europa påbörjas under första halvåret 2018. Orexo kommer erhålla nästa delmålsbetalning från Mundipharma avseende Zubsolv i Europa efter det att EU-kommissionen godkänt produkten och vår partner, Mundipharma, påbörjat försäljningen av Zubsolv i Europa. Vi förväntar oss royalty på upp till låga tvåsiffriga procentsatser, baserat på framtida nettoförsäljning. Eftersom Orexo kommer tillverka för Mundipharmas räkning kommer dessutom Orexos varukostnad påverkas positivt.

Opioidberoende är i dag ett allvarligt hälsoproblem i Europa med uppskattningsvis 1,3 miljoner[1] högriskanvändare av opioider, varav heroin står för den största delen av missbruket. I Europa är inte opioidberoende ett lika omfattande problem som i USA där det klassificeras som en epidemi, men det finns flera alarmerande tecken på att problemet håller på att förvärras. Antalet dödsfall till följd av överdoser där opioider använts har ökat för tredje året i rad[2] och syntetiska opioider är ett växande hälsoproblem[3]. Följaktligen, och även enligt UNODC, finns det tecken som tyder på en tillväxt för den europeiska marknaden för behandling av opioidberoende[4].

OX382 - oral formulering

Orexo utvecklar en unik sväljbar formulering med buprenorfin (OX382). Målet är att komma först ut på marknaden med ett nytt läkemedel som erbjuder tydliga fördelar i jämförelse med dagens behandlingsalternativ för vissa patientkategorier och behandlingskliniker.

För de flesta behandlingar där en snabb absorption av den aktiva substansen inte är nödvändig föredras en sväljbar formulering vilket oftast är den standardformulering som används. Buprenorfin har en svag och ojämn absorptionsförmåga från magtarmkanalen vilket hittills varit det största hindret för att utveckla en sväljbar formulering. Orexo har utvecklat och lämnat in en patentansökan avseende en innovativ teknologi som adresserar de här problemen genom att möjliggöra absorption av buprenorfinet från tarmen på ett effektivt och pålitligt sätt.

Den nya formuleringen förväntas ha flera tydliga fördelar mot nuvarande buprenorfin formuleringar som finns på marknaden. Patienter föredrar generellt sväljbara läkemedel framför läkemedel som läggs under tungan, sublinguala, eller läkemedel som läggs innanför kinden, buckala produkter, bland annat på grund av bättre smak och att patienten slipper irritation i munhålan. Därutöver skulle OX382 kunna erbjuda specifika fördelar för opioidberoende patienter som får sin behandling under tillsyn av sjukvårds- eller apotekspersonal. Till skillnad från idag kommer inte patienten behöva vänta för att en sublingual eller buckal formulering ska lösas upp, vilket ökar effektiviteten på behandlingsklinikerna. Övervakad behandling av opioidberoende patienter är vanligt i USA, till exempel de patienter som får behandling på metadonkliniker, och särskilt vanligt är det i Europa där hälften av de opioidberoende patienterna behandlas på kliniker under tillsyn.

Den nya produkten kan användas för behandling av både opioidberoende och smärta. Utvecklingsprojektet är på väg att avancera in i kliniska studier, fas 1, och det arbetet förväntas vara avslutat under första halvåret 2018. Ett positivt resultat i fas 1 studien innebär att Orexo kommer arbeta fram en utvecklingsplan inklusive identifiera vilka indikationer som ska prioriteras, vilket möjliggör för tydligare guidning avseende kommersiell potential och utvecklingsrisker.

OX-CLI – astma och KOL

OX-CLI-projektet är ett leukotrien C4 syntas hämningsprogram. OX-CLI-substanserna, som baseras på en ny kemisk substans (NCE), kan göra det möjligt att utveckla en ny patientanpassad behandling mot luftvägssjukdomar som astma och KOL.

OX-CLI utvecklas av Orexos partner AstraZeneca. I andra kvartalet 2017 avancerade projektet in i kliniska fas 1 studier vilket utlöste en delmålsbetalning på SEK 21,8 miljoner (USD 2,5 miljoner). AstraZeneca fortsätter arbetet med att utveckla läkemedlet utan ytterligare deltagande från Orexos sida.

Framtida delmålsersättningar kan förväntas om OX-CLI uppfyller definierade utvecklingsmål och kommersiella mål samt en stegvis ensiffrig royalty på framtida nettointäkter på försäljning av produkter baserade på OX-CLI programmet.

OX-MPI – inflammation

Den ledande läkemedelskandidaten i OX-MPI programmet, BI1029539, har identifierats som en mycket selektiv anti-inflammatorisk förening som påverkar microsomal prostaglandin E syntas (mPGES-1).

OX-MPI programmet förvärvades av Gesynta Pharma AB den 29 september 2017. Gesynta Pharma AB är ett nyetablerat forskningsbolag baserat i Stockholm. Bland grundarna finns välrenommerade ledare från biotekniksektorn liksom erfarna forskare, inom arakidonsyrakaskaden och inflammation, vid Karolinska Institutet. Vid förvärvstillfället befann sig projektet i preklinisk fas och Gesynta Pharma AB har för avsikt att utveckla läkemedelskandidaten i ”proof-of-concept” kliniska studier.

Enligt avtalet erhåller Orexo en stegvis tvåsiffrig andel av Gesynta Pharma ABs framtida nettointäkter som genereras från OX-MPI projektet.

OX51 - akuta smärtepisoder

OX51 är en ny sublingual formulering innehållande alfentanil. Projektet har utvecklats för att möta den snabbt växande efterfrågan på effektiv smärtlindring under kortvariga kirurgiska och diagnostiska ingrepp. En placebokontrollerad studie för att fastställa rätt dosering för patienter som genomgår prostatabiopsi slutfördes 2013. Resultatet stödde en fortsatt utveckling av OX51 till nästa fas i utvecklingen mot en ny produkt.

För att kunna ta projektet in i fas III pågår diskussioner med potentiella partners. Förhandlingarna har tagit längre tid än väntat och innan ett samarbetsavtal kan komma på plats behöver parterna komma överens om vissa avgörande frågor.

Nya formuleringsteknologier

Orexo utvecklar för närvarande den andra generationens sublinguala formuleringsteknologi. Syftet är att ytterligare förfina och förbättra teknologin för sublingual administrering av läkemedel för att därigenom möjliggöra formuleringsutveckling av nya aktiva läkemedelssubstanser, som i dagsläget inte är möjliga att administrera sublingualt. Ett flertal intressanta aktiva läkemedelssubstanser har hittills identifierats som kandidater för denna teknologi.

Dessutom arbetar Orexo med två nya projekt som ännu inte kommunicerats och som kommer att kunna erbjuda ytterligare behandlingsalternativ för patienter som utvecklat ett beroende. Ambitionen är att, i jämförelse med dagens behandlingsalternativ, kunna erbjuda tydligare differentierade behandlingsmöjligheter. Orexo kommer att kommunicera mer detaljer när ytterligare positiva data genererats för dessa projekt.

[1] European Drug Report 2017
[2] European Drug Report 2017
[3] European Drug Report 2017
[4] World Drug Report 2017