Kv 2 2019

Efter ett starkt första kvartal, gläder det mig att kunna rapportera att även andra kvartalet följer i samma spår. Zubsolv® fortsätter vara den viktigaste drivkraften för bolagets starka finansiella utveckling och förbättrad lönsamhet. Vår huvudprodukt visar återigen på stabilitet på en marknad som präglas av ökad konkurrens och med ett ökat resultatbidrag från vår amerikanska verksamhet kan vi öka fokus på att utöka vår portfölj med utvecklingsprojekt och produkter.

Stärkt finansiell utveckling – EBITDA SEK 60.4 miljoner

Det andra kvartalet är det första på flera år med låga legala kostnader, vilket gör att tillväxten i försäljningen och den ökade effektiviseringen nu fullt ut reflekteras i resultatet och i bolaget sunda finanser. Finansiellt är kvartalet det starkaste någonsin, om vi bortser från delmålsbetalningar. Tittar vi enbart på den finansiella utvecklingen för vår amerikanska verksamhet så uppgick EBIT till 47 procent och bidrog till koncernens lönsamhet med SEK 87,5 miljoner (USD 9,2 miljoner), en betydlig förbättring i SEK på 58 procent från föregående år. Med en kassa på SEK 697 miljoner är vårt huvudfokus att utöka vår pipeline och att hitta kommersiellt attraktiva produkter som kan driva framtida tillväxt.

Ökad takt inom affärsutveckling

Idag är Orexo i en stark position för att delta i aktiviteter som rör partnerskap och nya affärsmöjligheter. Detta tack vare vår kommersiella plattform i USA, vår lönsamma verksamhet med ett starkt patentskydd för Zubsolv och en stark kassaposition. För att säkerställa vår långsiktiga tillväxt är vi inne i flera diskussioner om partnerskap och nya affärsmöjligheter, och inom opioidberoende och dess närliggande behandlingsområden märker vi av att allt fler vill samarbeta med oss. Om vi kommer överens, räknar vi med att kunna presentera det första samarbetet under andra halvåret 2019.

Framsteg i pipeline

Våra tre mest långtgående projekt fortsätter att utvecklas enligt plan. Nästa viktiga milstolpe är när OX338 (sublingual formulering med ketorolak för behandling av smärta) påbörjar fas 1 studier, vilket planeras ske i kv 4 2019. För OX338, OX124 och OX125 känner vi oss trygga med riskprofilen i de kliniska utvecklingsprogrammen och fortsätter nu att arbeta med att förbereda deras kommersialisering för att kunna realisera deras fulla potential. Från ett externt utvecklingsperspektiv, gläder det mig att vår partner Gesynta Pharma AB, gör framsteg med OX-MPI som avancerat i klinisk fas 1 studier.

Marknadsdynamik - prissubvention är nyckeln

Trenden på marknaden är just nu att erbjuda fler talternativ till patienterna. Detta skulle gynna Orexo i det snabbväxande publika segmentet där Zubsolv i nuläget har färre prissubventionsavtal. Samtidigt innebär det också en risk att konkurrensen ökar när det gäller att teckna och behålla exklusiva avtal för Zubsolv. Vi förväntar oss att United Health Group kommer börja prissubventionera generika senare i år, men att Zubsolv behåller sin position som ett rekommenderat läkemedel på deras lista och att prissubvention förblir oförändrad. Vi har nyligen sett en liknande förändring hos Humana, där vi förlorat några procentenheter i marknadsandel men där vår försäljning mätt i volym varit fortsatt stabil och i jämförelse med kv 1 2019 har efterfrågan ökat med 3 procent, trots ökad konkurrens från generika. Detta visar vår konkurrensfördel när patienter och läkare är medvetna om Zubsolvs fördelar i jämförelse med generika.

Sammanfattning och utblick

Vi är på rätt väg för att 2019, finansiellt och operativt, blir det starkaste året någonsin. Zubsolv fortsätter vara en viktig drivkraft för verksamhetens tillväxt och ledningens intention är att bygga vidare på dessa framgångar för att säkerställa långsiktig tillväxt. Därför ska vi fortsätta att utöka vår portfölj av utvecklingsprojekt och produkter för att kunna erbjuda förstklassiga behandlingsalternativ där de som mest behövs.

Uppsala, 11 juli, 2019
Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef