Fjärde kvartalet 2017, utvecklades enligt förväntan på samtliga viktiga områden. Jag är stolt att meddela att vi för andra året levererade ett positivt resultat på sista raden och en liten ökning i rörelsemarginalen i jämförelse med 2016, trots att delmålsbetalningarna var betydligt lägre 2017.

Vi vet att den viktigaste drivkraften för förändringar i volym och marknadsandel för Zubsolv® i USA är att fler patienter får tillgång till läkemedlet genom förbättrad och fördelaktig prissubvention. Därför har ett viktigt strategiskt fokus under 2017 varit att öka tillgången till Zubsolv. I kvartalet har vi arbetat tillsammans med försäkringsbolagen och vårdgivarna för att förebereda implementeringen av de nya avtalen som träder i kraft 2018 och att säkerställa att organisationen fullt ut kan leverera på de nya möjligheterna. Den förbättrade tillgången till Zubsolv har inneburit att vi investerat i vår säljkår, i de regioner där tillväxtmöjligheterna är störst.

I kv 4, växte Zubsolvs amerikanska nettointäkter, i lokal valuta, med 7,2 procent i jämförelse med samma kvartal året innan. En utveckling jag är nöjd med eftersom vi under året påverkades negativt när United Health Group beslutade att inte längre erbjuda sjukförsäkringar till patienter från ”Health Exchanges”, men även när en stor vårdgivare valde att lämna WellCare och att Maryland utökade sin lista med samtliga produkter i juli månad.

Ambitionen är att expandera vår kommersiella plattform i USA, antingen genom affärsutveckling, till exempel förvärv eller etablering av partnerskap, alternativt att vi utvecklar egna produkter. För att säkerställa att vi har finansiell flexibilitet för att kunna ta vara på möjligheter som uppstår emitterade vi en ny företagsobligation, trots att vi har en stark nettokassaposition och även förväntar oss fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2018. Med en säkrad finansiering för de kommande fyra åren kommer vi att intensifiera arbetet med att hitta nya produkter och öka takten ytterligare i utvecklingen av våra forskningsprojekt.

Under fjärde kvartalet har vår interna pipeline utvecklats enligt plan. Europeiska kommissionen godkände Zubsolv för behandling av opioidberoende i Europa och vår partner Mundipharma avser påbörja lansering i Europa under första halvåret 2018. För OX382, där avsikten är att komma först ut på marknaden med en ny unik sväljbar formulering av buprenorfin, har vi påbörjat kliniska fas 1 studier och resultat väntas i kv 2 2018. Vi fortsätter också arbetet med att stärka vår pipeline med några projekt i tidig fas, som faller inom beroendeområdet. Ambitionen med dessa är att, i jämförelse med dagens behandlingsalternativ, kunna erbjuda tydligare differentierade behandlingsmöjligheter. Under kvartalet, beslutade vår partner AstraZeneca att inte fortsätta utveckla OX-CLI programmet. Beslutet har ingen finansiell påverkan på Orexo.

Med ett positivt finansiellt resultat för det gångna året, en förbättrad marknadsposition i USA samt ett förväntat positivt utfall i överklagandeprocessen mot Actavis, känner jag mig trygg med att vi banat väg för tillväxt och ett spännande 2018.

Uppsala, 25 januari, 2018

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef