I kvartalet lyckades vi nå flera av målen för 2017. Bland det vi utfört är jag särskilt stolt över att vi lyckats stärka den affärsmässiga grunden för Orexo nästa år och framåt.

Från ett finansiellt perspektiv, fortsätter vi leverera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och vi har nu passerat två år i rad med positivt kassaflöde per kvartal. Det gläder mig också att meddela att vi, ackumulerat för året, nått ett positivt EBITDA (och EBIT), vilket är ett av målen i vår guidning för helåret. Det positiva resultatet är framför allt drivet av fortsatt positivt bidrag från vår amerikanska verksamhet, stark utveckling för Abstral® i Europa och fortsatt god kostnadskontroll.  

Eftersom prissubvention är nyckeln till ökad marknadsandel och tillväxt för Zubsolv® i USA har arbetet med att förbättra detta fått betydligt större fokus under 2017. Det gläder mig att vi inför 2018, lyckats nå den största förbättringen av prissubventionen för Zubsolv i USA sedan 2014, och Zubsolvs prissubvention kommer då vara den bästa någonsin. I segmentet Commercial kommer Zubsolv vara det läkemedlet med bäst prissubvention på marknaden för alla buprenorfin/naloxon produkter. I det snabbt växande Public segmentet har vi avsevärt förbättrat vår position, både med avtal som ger samma prissubvention som konkurrerande läkemedel och som exklusivt rekommenderad produkt hos några försäkringsbolag inom Medicare Part D.

Den stärkta prissubventionen för Zubsolv är ett resultat av våra kontinuerliga ansträngningar att göra Zubsolv till det bästa alternativet från ett medicinsk och finansiellt perspektiv, både för patienter och betalare. Den betydligt förbättrade positionen kombinerad med ökad effektivitet i vår varuförsörjningskedja innebär att många patienter får tillgång till en prisvärd behandling som räddar liv samtidigt som Orexo behåller sunda marginaler. Medan Zubsolv i USA fortsätter vara vårt främsta fokus, arbetar vi konstant med att stärka och bredda vår pipeline av kommersiella produkter och utvecklingsprojekt. Det senaste, och viktigaste projektet som är inkomstbringande i närtid, är lanseringen av Zubsolv i Europa. Det positiva utlåtandet från den europeiska kommittén, CHMP, som kom i september, talar för att vi håller tidsramarna och får ett godkännande av EU-kommissionen i år vilket gör att vår partner Mundipharma kan påbörja lanseringen under första halvåret 2018. Zubsolv blir då det första snabbupplösande tablettalternativet till Suboxone® i Europa.

Dessutom har vi lämnat in en patentansökan för projektet OX382 som är en sväljbar oral formulering av buprenorfin och vi har för avsikt att ta denna unika produktkandidat till marknaden. En sväljbar tablett prioriteras generellt eftersom det underlättar för både patienter och läkare. Det ökar också effektiviteten på alla de kliniker där opioidberoende patienter behandlas under tillsyn. Nästa steg är att påbörja de första kliniska studierna under kv 1 nästa år.

Ett av mina övergripande mål har varit att få Orexo lönsamt och med den nuvarande utvecklingen för 2017 förväntas vi leverera en positiv nettovinst för helåret samtidigt som vi har en positiv finansiell kassaposition, vilket innebär att risken i samband med refinansieringen av obligationen från 2014 är så gott som obefintlig. Utvecklingen är ett bevis på vår förmåga att lyckas effektivisera verksamheten och införa strikt kostnadskontroll samtidigt som vi ökar förutsättningarna att växa på översta raden de kommande åren. Med en positiv utvecklingen för Zubsolvs prissubvention i USA, ett godkännande i Europa, effektivare varuförsörjningskedja och uppdaterad pipeline känner jag mig trygg med att vi banat väg för lönsam tillväxt 2018 och framåt.

Uppsala, 19 oktober, 2017

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef