Som jag tidigare nämnt, levererade vår förbättrade prissubvention i USA en stark tillväxt och Zubsolv® slog volymrekord och visade en försäljningstillväxt på 26 procent i lokal valuta. Vi har också gjort framsteg i några nya tidiga projekt och uppdaterat vår pipeline. Den finansiella positionen fortsatte förbättras, drivet av ännu ett starkt kassaflöde under kvartalet.

Sedan det blev klart med vår förbättrade prissubvention för Zubsolv på den amerikanska marknaden från och med den 1 januari 2018, har jag haft höga förväntningar på Zubsolvs försäljning under första kvartalet. Den viktigaste drivkraften för den positiva försäljningstillväxten har varit de nya exklusiva kontrakten som implementerats under kvartalet. Samtidigt är det uppmuntrande att se tillväxten i de konkurrensutsatta, icke-exklusiva, segmenten av marknaden. Vår nya rekommenderade position hos CVS Caremark har varit en viktig bidragsgivare, trots en hög konkurrens från patenterade produkter och generika med samma rekommendation och prissubvention. På den samlade marknaden var Zubsolv den enda patenterade produkten som tog marknadsandelar under kvartalet.

2017 levererade vi ett starkt finansiellt resultat. Under kvartalet fortsatte vi i samma spår genom att ytterligare stärka vår finansiella ställning. Jag är nöjd med att vår nettokassaposition förbättrades med mer än SEK 100 miljoner under kvartalet. Utvecklingen i kassaflödet förklaras framför allt av ett positivt bidrag från den löpande verksamheten. Ett viktigt mål för verksamheten är att fortsätta förbättra vår lönsamhet i vår kärnaffär, det vill säga Zubsolvs försäljning i USA. Om vi justerar resultatet under första kvartalet för investeringar i ökad effektivitet i produktionen av Zubsolv samt för våra framtida förväntade tillverkningskostnader, skulle vi varit lönsamma under kvartalet. Följaktligen förväntar jag mig att den här investeringen kommer ha en positiv påverkan på resultatet från och med andra halvåret 2018 och framåt, vilket ytterligare stärker våra förväntningar om att kunna leverera ett positivt EBITDA för helåret. Med vår starka finansiella position fortsätter vi investera i att bredda vår pipeline och att hitta nya affärsmöjligheter.

”Med vår starka finansiella position fortsätter vi investera i att bredda vår pipeline och att hitta nya affärsmöjligheter"

Det fokuserade arbetet med att utveckla och expandera vår pipeline de senaste åren börjar ge resultat. Baserat på positiv In Vitro data, fattade vi beslut om att ta ytterligare ett projekt in i kliniska studier. Med det nya projektet vill vi utveckla en medicinering, baserat på naloxon, för behandling av överdoser. Vi vill kunna erbjuda ett alternativ som är bättre än nuvarande produkter på marknaden och produkter som är under utveckling.
Vi har också identifierat en möjlighet att utveckla en ny NSAID formulering som skulle kunna ha potential att ersätta opioider vid medelsvår till svår smärta. Båda projekten är i tidig fas och även om det kvarstår mer arbete, gläder det mig att kunna visa en utökad pipeline.
För OX382, där målet är att utveckla en sväljbar formulering med buprenorfin, har vi genomfört de första kliniska studierna på människor. De färska resultaten visar att vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet med den nya formuleringen innan projektet kan utvecklas vidare.
Med hänsyn till den höga aktiviteten i pipelinen och av prioriteringsskäl har vi beslutat att låta OX51 bli ett vilande projekt och därmed tagit bort projektet från vår pipeline.

Verksamheten har fått en positiv start 2018 och vi kommer fortsätta fokusera all vår uppmärksamhet på att förbättra verksamhetens utveckling ytterligare vilket får mig att se positivt på Orexos framtidsutsikter.

Uppsala, 26 april, 2018

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef