Vår huvudmarknad fortsatte visa stark tillväxt. Framför allt drivet av Public segmentet. Zubsolvs försäljning i USA ökade med 15 procent och vi börjar nu se effekterna av att fler patienter behandlas. Samtidigt går aktiviteten i pipelinen på högvarv och vår allt starkare finansiella position innebär ökat handlingsutrymme för att fortsätta utveckla verksamheten.

I en dynamisk omgivning, gläder det mig att nettoförsäljningen för Zubsolv® US i kv 1 2017 ökade med 15,9 procent i jämförelse kv 1 2016 och att vår amerikanska verksamhet fortsätter bidra positivt till Orexos intäkter och resultat. Med hänsyn till tillväxten och det positiva bidraget från Orexo US kan jag bekräfta att guidningen om ett positivt EBITDA för helåret ligger fast.

Tillväxten på vår huvudmarknad ökar

Det är också uppmuntrande att se att marknaden för behandling av opioidberoende växer snabbare och i kv 1 2017 uppgick tillväxten till 9,7 procent. I kv 4 2016 var motsvarande siffra 7,6 procent. Eftersom kv 1 normalt är svagare än kv 4 kan utvecklingen ses som ett trendbrott. Tillväxten i år drivs framför allt av läkarna som fått tillstånd att behandla 275 patienter och påverkar mestadels Public segmentet. Commercial segmentet visade något svagare utveckling i kv 1 än i kv 4 och följer därmed samma trend som tidigare år. Vi förväntar oss att Commercial segmentet förbättras i kommande kvartal vilket är viktigt för Orexo eftersom vi har både bättre tillgång och högre andel av marknaden samt betalar lägre rabatter i segmentet.

Dags för läkarna att våga prova nya alternativ

Under kvartalet har jag tillbringat tid i USA där jag träffat vårdpersonal som behandlar opioidberoende. Återkopplingen på både Zubsolv och vårt arbete i USA är positiv. Vi har stark varumärkeskännedom, både på företags- och produktnivå. Likväl blir patienternas tillgång till ett specifikt läkemedel samt prissubventioner en viktig drivkraft i läkarnas val av behandling och vi behöver arbeta rigoröst med att öppna upp så att patienterna får bättre tillgång till Zubsolv. Jag vet att det låter självklart men läkarna måste våga prova nya alternativ och se till att patienterna behandlas med Zubsolv istället för med ett läkemedel som de flesta patienter provat redan innan de började sin medicinska behandling genom att köpa det på gatan som en del av ett olagligt opioidmissbruk.

Vi stämde Actavis

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi inledde en ny patenttvist mot Actavis för intrång i vårt patent 8 454 996 vad gäller deras generiska versioner av Suboxone® och Subutex®. Giltigheten i patent ´996 bekräftades av distriktsdomstolen och Actavis valde att inte överklaga beslutet. Actavis har nått försäljningsframgångar med sina generiska versioner av Suboxone och Subutex och var marknadsledande året efter lanseringen i mars 2013. Total ackumulerad bruttoförsäljning från de generiska versionerna av Suboxone® och Subutex® har överstigit USD 500 miljoner och Orexo söker kompensation för skador Actavis förorsakat genom att göra intrång på patent ´996.

Hög aktivitet i pipelinen 

Inspirerad av att både marknaden och volymerna växer snabbare känner jag mig trygg med att vi fortsatt kommer få se en positiv utveckling för Zubsolv och Orexo. Förutom Zubsolv i USA utvecklas vår pipeline väl. Zubsolv förväntas lanseras i Europa i början av nästa år, vi har långt framskridna diskussioner med partners för OX51 och OX-MPI och vi arbetar med några nya formuleringsteknologier som kan vara redo för de första kliniska försöken redan i år. Med en fortsatt allt starkare finansiell position, med sex kvartal i rad med positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, är vi rätt positionerade för att ta vara på möjligheter och fortsätta utveckla Orexo.

Uppsala, 20 april, 2017

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef