Nyckeltal

2016

2015
Justerat

2014
Justerat 

2013 

2012 

Nettoomsättning, MSEK

705,9

646,2

570,3

429,4

326,3

Tillväxt, %

9,2

13,3

32,8

31,6

63,5

Årets resultat, MSEK

29,0

–210,0

–56,6

–154,9

–85,9

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

0,84

–6,09

–1,70

–5,16

–2,92

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

0,84

–6,09

–1,70

–5,16

–2,92

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar, MSEK

282,4

198,1

284,5

105,6

228,1

Eget kapital, MSEK

310,3

270,1

467,9

161,5

191,2

Medelantal antal anställda

99

98

111

106

111

Antal anställda vid årets slut

102

90

108

108

97

 För information om justering av tidigare perioder se Not 38 i årsredovisningen 2016