Fördelning av nettoomsättning

SEK m

2019

jan-mar

2018

jan-mar

2018

jan-dec

12 mån

apr 2018-mar 2019

12 mån

apr 2017-mar 2018

Zubsolv® US

161,7

131,1

621,5

652,1

502,8

Zubsolv – regioner ex US

-

-

36,2

36,2

5,6

Zubsolv – total

161,7

131,1

657,7

688,3

508,4

Abstral® royalty

10,9

5,8

118,8

123,9

110,3

Edluar® royalty

1,7

2,8

6,6

5,5

15,5

OX-CLI

-

-

-

-

21,8

Totalt

174,3

139,7

783,1

817,7

656,0

 

Nyckeltal

SEK m, om inget annat anges

2019

jan-mar

2018

jan-mar

2018

jan-dec

12 mån

apr 2018-mar 2019

12 mån

apr 2017-mar 2018

Nettoomsättning totalt

174,3

139,7

783,1

817,7

656,0

varav Zubsolv® US nettoomsättning

161,7

131,1

621,5

652,1

502,8

Kostnader för sålda varor

-25,3

-48,4

-171,8

-148,7

-166,6

Operativa kostnader

-147,9

-113,1

-515,6

-550,4

-430,6

EBIT

1,1

-21,8

95,8

118,7

58,8

Rörelsemarginal %

0,6

-15,6

12,2

14,5

9,0

US EBIT

71,9

25,3

198,3

244,8

98,6

US Rörelsemarginal %

44,5

19,3

31,9

37,5

19,6

EBITDA

12,0

-16,6

116,6

145,2

79,7

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

0,41

-0,75

3,99

5,15

0,92

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

0,40

-0,75

3,93

5,05

0,92

Kassaflöde från löpande verksamhet

50,9

106,3

242,0

186,9

224,4

Likvida medel

647,4

437,5

589,8

647,4

437,5

Kassaflöde

SEK miljoner

2019 jan-mar

2018 jan-mar

2018 jan-dec

Avskrivningar/amorteringar och nedskrivningar

10,9

5,2

20,8

Förändringar i avsättningar

12,4

57,1

45,6

Aktierelaterade ersättningar

3,1

1,0

2,1

Valutakursintäkter och kostnader

-3,5

-2,6

-6,5

Totalt

22,9

60,7

61,9