Fördelning av nettoomsättning

SEK miljoner

2018

jan-mar

2017

jan-mar

12 mån

apr 2017-

mar 2018

12 mån

apr 2016-

mar 2017

Zubsolv® US

131,1

114,1

502,8

497,5

Zubsolv – regioner RoW

-

-

5,6

65,9

Zubsolv – total

131,1

114,1

508,4

563,4

Abstral®royaly

5,8

8,7

110,3

100,9

Delmålsbetalning Abstral

-

-

-

2,2

Abstral – total

5,8

8,7

110,3

103,1

Edluar® royalty

2,8

4,6

15,5

15,8

OX-CLI

-

-

21,8

-

Totalt

139,7

127,4

656,0

682,3

Nyckeltal

EBITDA SEK miljoner

2018

jan-mar

2017

jan-mar

2017

jan-dec

EBIT

-21,8

-23,2

57,4

Avskrivningar och amorteringar

5,5

5,1

20,8

EBITDA

-16,6

-18,1

78,2

 

Avkastning på eget kapital

 

 

2018

jan-mar

2017

jan-mar

2017

jan-dec

Eget kapital, ingående balans

329,1

310,3

310,3

Eget kapital, utgående balans

305,4

273,3

329,1

Genomsnittligt eget kapital

317,3

291,8

319,7

Periodens resultat

-25,9

-34,6

23,2

Avkastning på eget capital %

-8,2

-11,9

7,3

 

Rörelsekostnad SEK miljoner

 

 

2018

jan-mar

2017

jan-mar

2017

jan-dec

Försäljningskostnader

-43,3

-48,3

-190,5

Administrativa kostnader

-27,2

-26,3

-96,1

Forsknings- och utvecklingskostnader

-45,3

-30,3

-134,2

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

2,7

0,5

-1,1

Rörelsekostnader

-113,1

-104,4

-421,9

 

Bruttoinvesteringar SEK miljoner

 

 

2018

jan-mar

2017

jan-mar

2017

jan-dec

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

0,3

1,1

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-

0,1

0,5

Bruttoinvesteringar

0,0

0,4

1,6

Kassaflöde

Enbart tillgänglig på engelska

Cash flow

MSEK

Q1

2018

Q1
2017

12 MTH

Apr 2017 – Mar 2018

12 MTH

Apr 2016 – Mar 2017

Cash flow from operating activities

106.0

28.2

244.4

150.9

Investment activities

-

-0.3

-1.3

5.3

Financing activities

0.4

-59.0

-26.1

-149.6

Cash flow (excl exchange rate differences)

106.3

-31.1

197.0

6.6

Liquid funds

437.5

250.6

437.5

250.6