Fördelning av nettoomsättning

SEK miljoner

2018

okt-dec

2017

okt-dec

2018

jan-dec

2017

jan-dec

Zubsolv® US

166,7

126,5

621,5

485,8

Zubsolv – regioner ex US

5,2

5,6

36,2

5,6

Zubsolv – total

171,9

132,1

657,8

491,4

Abstral® royalty

52,4

55,4

118,8

113,2

Edluar® royalty

2,9

3,6

6,6

17,3

OX-CLI

21,8

Totalt

227,1

191,0

783,1

643,7

Nyckeltal

SEK miljoner, om inget annat anges

2018

okt-dec

2017

okt-dec

2018

jan-dec

2017

jan-dec

Δ
2017-2018

Nettoomsättning totalt

227,1

191,0

783,1

643,7

22%

varav Zubsolv® US nettoomsättning

166,7

126,5

621,5

485,8

28%

Kostnader för sålda varor

-43,4

-50,3

-171,8

-164,4

4%

Operativa kostnader

-146,1

-110,6

-515,6

-421,9

22%

EBIT

37,6

30,1

95,8

57,4

67%

Rörelsemarginal %

16,6

15,8

12,2

8,9

3,3 ppt

US EBIT

62,0

19,8

198,3

73,7

169%

US Rörelsemarginal %

37,2

15,7

31,9

15,2

16,7 ppt

EBITDA

42,8

35,3

116,6

78,2

49%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

1,49

0,77

3,99

0,67

496%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

1,47

0,77

3,93

0,67

487%

Kassaflöde från löpande verksamhet

71,7

-23,0

242,0

146,6

65%

Likvida medel

589,8

327,9

589,8

327,9

80%

Kassaflöde

SEK miljoner

2018

okt-dec

2017

okt-dec

2018

jan-dec

2017

jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

71,7

-23,0

242,0

146,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3,9

-0,8

-6,2

-1,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

-26,4

0,0

-85,4

Periodens kassaflöde

67,8

-50,2

235,8

59,6

Likvida medel vid periodens utgång

589,8

327,9

589,8

327,9