Fördelning av nettoomsättning

MSEK

2017

jan-mar

2016

jan-mar

2016

jan-dec

Zubsolv® US

114,1

98,4

481,8

Zubsolv regionen RoW

-

-

65,9

Zubsolv – total               

114,1

98,4

547,7

Abstral® royalty

8,7

8,2

100,4

Delmålsbetalning Abstral

-

-

2,2

Abstral – total

8,7

8,2

102,6

Edluar® royalty

4,6

3,6

14,8

Övriga intäkter1

-

40,8

40,8

Total

127,4

151,0

705,9

 1 Avser köpeskilling erhållen från AstraZeneca i samband med deras förvärv av rättigheterna till OX-CLI projektet

 Nyckeltal

 

2017

 jan-mar

2016

 jan-mar

2016

 jan-dec

Rörelsemarginal, %

-18

-17

7

Avkastning på eget kapital, %

-12

-14

10

Nettoskuldsättning, SEK miljoner

88,8

261,9

115,4

Skuldsättningsgrad, %

124,2

208,6

128,2

Soliditet, %

29,2

23,1

30,5

Antal aktier, före utspädning

34 539 585

34 447 779

34 477 423

Antal aktier, efter utspädning

34 539 585

34 447 779

34 574 412

Resultat per aktie, före utspädning, kr

-1,00

-1,00

0,84

Resultat per aktie, efter utspädning, kr

-1,00

-1,00

0,84

Antal anställda vid periodens slut

102

93

102

Eget kapital, SEK miljoner

273,3

237,3

310,3

Sysselsatt kapital, SEK miljoner

612,7

732,2

708,1

Rörelsekapital, SEK miljoner

436,9

552,6

524,2

 Kassaflöde

MSEK

2017

jan-mar

2016

jan-mar

2016

jan-dec

Kassaflöde från löpande verksamhet

28,2

33,5

156,2

Kassaflöde från investeringsaktiviteter

-0,3

-0,1

5,4

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter

-59,0

0,0

-90,6

Periodens kassaflöde (exkl valutakursdifferenser)

-31,1

33,4

71,0

Likvida medel vid periodens utgång

250,6

233,0

282,4