Orexo har en etablerad kod för affärsetik, som tillsammans med efterlevnad av lagar och regler, säkerställer att hållbarhet genomsyrar verksamheten. Hållbarhetsarbetet baseras på företagets kärnvärden kundfokus, engagemang, flexibilitet och enkelhet.

Fokus på hela värdekedjan

Orexos hållbarhetsarbete innefattar hela värdekedjan, såväl det interna arbetet som samarbetet med externa parter. Orexo har därför etablerat både en intern uppförandekod och en särskild uppförandekod för leverantörer för att tydliggöra den standard som ska genomsyra verksamheten.

Produktutveckling

Orexo fokuserar på att utveckla nya produkter baserade på egenutvecklad teknologi för administrering av läkemedel (Drug Delivery). Utvärdering av produktrisker och säkerhetsaspekter är en integrerad del av produktutvecklingsprocessen och utvärderingen omfattar samtliga faser i produktens livscykel.

Orexo utformar och genomför kliniska studier i samarbete med externa experter. Både risk- och nyttobedömningar görs. De kliniska studierna kräver myndighetstillstånd och genomförs inom ramen för de rättsliga och etiska regler som gäller internationellt samt i de olika länderna där en studie genomförs. Då studierna baseras på välkända substanser, är risknivån generellt lägre än vid kliniska tester av nya molekyler.

Varuförsörjning

Orexos uppförandekod för leverantörer vägleder vid upphandling av varor och tjänster och ger leverantörerna information om vad Orexo förväntar sig. Koden omfattar affärsetik, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, produktsäkerhet, integritet i leveranskedjan samt ledningssystem.

Koden appliceras i utvärdering av nya potentiella leverantörer och i samarbetet med befintliga leverantörer utifrån risk och Orexos möjlighet att påverkar leverantörens arbete avseende miljöstyrning samt hälsa och säkerhet. Om en leverantör inte uppfyller Orexos förväntningar och krav kommer företaget inleda en dialog för att uppnå förbättringar.

Orexos uppförandekod för leverantörer vägleder vid upphandling av varor och tjänster

Samhälle

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. En kraftig ökning av receptbelagda läkemedel samt ett ökat utbud av illegala droger har fått allt fler amerikaner att bli beroende. Under perioden 1999–2014 tredubblades dödligheten i överdoser och är idag en av de vanligaste dödsorsakerna1. Särskilt drabbade är socialt utsatta samhällsgrupper och i synnerhet kvinnor2. Att vara beroende av opioider påverkar inte bara den enskilda individen utan många i närmaste omgivningen. I USA slår sjukdomen mot hela familjer och barnen drabbas särskilt hårt.

Orexos huvudprodukt Zubsolv® är ett effektivt läkemedel för dem som lider av opioidberoende. Läkemedlet bör användas som en del av en heltäckande behandlingsplan där de som drabbats även får rådgivning och psykosocialt stöd.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/pdfs/mm655051e1.pdf

2 World Drug Report 2016