Korruption och mutor

Orexo har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar mot mutor och korruption,som USA:s Foreign Corrupt Practices Act och Storbritanniens Bribery Act. Varken Orexo eller någon anställd får ta emot,erbjuda eller betala mutor eller direkt eller indirekt ta emot gåvor, gästfrihet, förmåner eller ersättning i någon form från en tredje part som kan vara olagliga eller som på något sätt kan påverka personens yrkesmässiga omdöme i utförandet av någon tjänst eller något arbete för Orexo eller en tredje part. Anställda får inte göra betalningar eller erbjuda något annat av värde som en uppmuntran för att få till stånd ett positivt beslut eller åtgärder av intresse för Orexo eller någon anställd.

Det är särskilt viktigt att observera detta i förhållande till nationella och internationella offentliga tjänstemän, sjukvårdspersonal och organisationer, patienter, leverantörer och välgörenhetsorganisationer. Orexo tillåter inte agenter, underleverantörer, rådgivare eller andra som arbetar för oss att uppträda på sätt som strider mot våra principer.

Samhällsekonomi

Det utbredda opioidberoendet i USA innebär en omfattande belastning för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Förutom förluster i liv och minskad livskvalitet är stora kostnader förknippade med lägre produktivitet och brist på resurser samt ökade kostnader relaterade till hälso- och kriminalvården. Amerikanska National Institute of Drug Abuse uppskattar att de totala samhällskostnaderna relaterade till beroendet av illegala droger, där opioidberoendet ingår, uppgår till cirka USD 193 miljarder per år1.

Orexos närvaro på marknaden innebär att bolaget tillsammans med flera andra aktörer bidrar till att minska den ekonomiska belastningen som opioidberoendet innebär för det amerikanska samhället. Ett konkret exempel är när läkemedlet Zubsolv® 2016 valdes ut av delstaten Maryland som enda rekommenderade buprenorfin/naloxone läkemedel på deras FFS Medicaids lista. Införandet av Zubsolv har bland annat minskat insmugglingen av liknande läkemedel till fängelserna vilket haft en positiv påverkan på samhällsekonomin.

1 https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics